Småland

Småland består av Jönköpings län, Kronobergs län och Kalmar län


Jönköping län

Klicka först en gång på kartbilden, därefter kan du klicka dig fram kartan.

Dräkterna i Jönköpings län är i huvudsak indelade häradsvis. Inom vissa härader finns flera varianter medan det i andra bara finns en.

Västbo, Östbo, Mo, Tveta, Vista, Norra Vedbo, Södra Vedbo, Västra, Östra

Bilder från utställning på Jönköpings läns museum 2018


Smycken, Jönköpings län

Utdrag ur boken Allmogens kläder blir häradsdräkter – En resa från 1700-tal till vår tid i Jönköpings län. Joakim & Ola Depui 2018

Häradsgränser och modegränser

”Jönköpings län är indelat i nio härader, ett administrativt sätt att dela in områden. Häradsgränserna har på många håll ändrats över tid fram till 1971 när häradsrätterna försvann.

I vårt län hade det äldre sättet att klä sig gått ur tiden och ersatts av modeplagg som gjorde att det inte längre fanns några lokala särpräglade variationer kvar. När intresset för dräktkulturen tog fart under nationalromantikens era och framförallt under 1900-talet då många dräkter togs fram fanns ett begränsat urval bevarade plagg att tillgå. Att ta fram dräkter på sockennivå var på de flesta ställen omöjligt utan man tittade då i ett större område. I vårt län blev det häradsindelningen som befäste gränser för dräkterna.

Kanske har P G Wistrand påverkat indelningen genom sina publikationer om dräkter. Han använder häraderna som en geografisk markör för att lättare placera en ort eller socken på kartan. Även Julia Fredricsson, som har sitt ursprung i Skåne, där häradsindelningen redan var etablerad i dräktsammanhang, kan ha påverkat den indelning av dräkter som vi har idag.

När vi idag tittar på häradsdräkterna som tagits fram kan man vid en första anblick se nio olika dräkter, i vissa härader med variationer. Ett fokus läggs ofta på det särpräglade och unika för en dräkt vilket kan bero på att de som arbetat med dräkt många gånger har fokuserat på en dräkt och skapat känslomässiga band till den. Om man istället tittar på likheterna på våra häradsdräkter kan man se fyra olika dräktstilar i länet som har likheter med angränsande områden utanför härads- och länsgränser. I södra delen av vårt län med Östbo härad ser vi tydliga likheter med Sunnerbo härad. Både bland de bevarade plaggen och de häradsdräkter som används idag. I det sydvästra hörnet av länet har vi Västbo härad som delvis ligger i Halland och gränsar mot Sunnerbo härad, Småland och härader i Halland. Här kan vi se likheter i både material och snitt på bevarade livstycken och kvinnotröjor. I länets nordvästra del ligger Mo härad som gränsar mot Kinds härad, Västergötland.

Även här ser vi likheter på framförallt livstycken men även tyger i bevarade plagg. Slutligen har vi ett ganska stort område i nordost med Tveta, Vista, Västra, Östra, Norra- och Södra Vedbo härader. Här finns stora likheter bland de bevarade livstyckena. Det är nästan uteslutande snörade livstycken med uppvikta flikar och broderier. Denna typ av livstycken återfinns även utanför länsgränsen. Vista härad skiljer sig lite i detta område. Dels finns väldigt lite bevarat material från häradet, av de plagg som finns är en del beställda och uppsydda på 1870-talet för att spegla ett äldre dräktskick och dessa har inte samma stil som de övriga häraderna i området.

Tidsmässigt speglar häradsdräkterna från Västbo och Vista ett äldre sätt att klä sig. Här ser vi stil och modesnitt som hör hemma på 1700-talet medan de övriga häradsdräkterna i länet speglar ett empirmode som blev vanligt bland allmogen under slutet av 1700-talet och första hälften av 1800-talet. När det gäller Västbo härad bör tilläggas att bland den relativt stora mängd bevarade plagg syns tydligt att man i Västbo härad följde modet precis som i övriga delar av länet men dessa plagg i empirstil har inte tagits upp i häradsdräkten.”


Kalmar län

I Kalmar län fanns förr inte någon för socknar eller härader enhetlig klädsel. Människorna här tittade gärna på vad städernas folk hade på sig och köpte sina tyger därifrån när de hade möjlighet, om inte försökte man ofta kopiera mönster och material. De kläder som fortfarande finns kvar på museer, hembygdsgårdar och i privathem är därför väldigt olika och speglar modet i den tid de syddes. 1900-talets Hembygdsrörelse har använt mycket tid och kraft till att rekonstruera/komponera klädedräkter till de olika bygderna. Här i Kalmar län innebär det oftast häraderna.


Hittills finns information publicerad om Aspelands härad.


Senast uppdaterad